Posts tagged europe


Internet EU

:: europe, european union, politics

By: Maciej Barć

Polish original

Internet stał się tym czym jest, stał się takim światem w miniaturze dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu zwykłych ludzi, dzięki brakowi regulacji. I to was boli, bo rozwój internatu jest przykładem tego, jak mógłby się rozwijać nasz świat, gdyby nie te wszystkie wasze regulacje, gdyby nie ten ciężki plecak przepisów i podatków który każdy z nas musi na co dzień dźwigać. Internet to jest po prostu ostatni bastion wolności i to wam nie daje spać, bo to jest dowód na to, że wszystkie wasze regulacje i te rozporządzenia, dyrektywy, są tak naprawdę zbędne i szkodliwe i świat bez tego rozwijałby się lepiej, rozwijałby się dokładnie tak jak Internet, że gdyby nie te wasze właśnie ambitne plany, wartości dodane, efekty dźwigni, wysyłanie silnych sygnałów, to wszystko, żyłoby się nam po prostu lepiej i prościej. Dlatego próbujecie to zniszczyć, dlatego próbujecie wsadzić stopę w drzwi za każdym razem kiedy pojawia się okazja. Ale my nie chcemy waszej nogi w tych drzwiach. Teraz cofacie się o parę centymetrów, bo ludzie protestują, ale my nie chcemy was tam w ogóle, nie chcemy waszych regulacji, nie chcemy waszych łap w Internacie. To działa dobrze, twórczość rozwija się w Internecie bez żadnych waszych regulacji.

English translation

Interent has become what it is, it has become a miniature world due to the voluntary involvement of ordinary people, thanks to the lack of regulation. And this hurts you, because the development of the Intenet is an example of how our world could develop, without all your regulations, without this heavy backpack of regulations and taxes that each of us must carry on a daily basis. The internet is simply the last bastion of freedom and this is the thing that doesn't let you sleep, because it is proof that all your regulations and those ordinances, directives, they are really unnecessary and harmful and the world would develop better without it, it would develop exactly like the Internet, that if it weren't for your ambitious plans, added values, leverage effects, sending strong signals, then everyone would have lived just better and simpler. That's why you try to destroy it, that's why you try to stick your foot in the door whenever there is an opportunity. But we don't want your leg in our door. Now you are retreating a few centimeters because people are protesting, but we don't want you there at all, we don't want your regulations, we don’t want your hands in the Internet. It works well, creativity develops on the Internet without any of your regulations.